Rent Agreement

घरबहाल सम्झौता पत्र

Please fill all the details in Nepali Language unless specified otherwise. BizSewa and its associates or any website that hosts this form is not responsible for the usage/content of the document generated. We advise you seek a legal advice before using the generated document for any use. 

कृपया यो फारम नेपाली भाषामा भर्नुहोला। बिज सेवा वा यो फारम होस्ट गरिएको कुनै पनि वेबसाइट यो फारम तथा यहाबाट निस्किएको कागजातको प्रयोगको जवाफदेही हुने छैन।  प्रयोग गर्नु अगाडी कानुनी सल्लाह लिन सुझाब दिन्छौ। 

* This is not a Government Form | यो सरकारी फारम हैन।

Step 1 of 3

Please fill all the details in Nepali Font. You can use Unicode.

काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ म.न.पा. वडा नं २८ (Please use the same format as shown in example)
(सम्झौतामा सहि गर्ने कम्पनीका संचालकको नाम लेख्ने)